Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki   

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 6321/12


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00064144/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-09-2019r. o godz.11:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej  
należącej  do dłużnika: Hanna Szadkowska
położonej: 05-825 Książenice, Al. Olszowa 31F, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00064144/5   [NKW: WA1G/00064144/5]


Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem niemieszkalnym, która stanowi działkę ew. nr 222/9 z obrębu Książenice o  pow. 1590 m2, położona  w  Książenice przy Al. Olszowej 31F, powiat Grodzisk Mazowiecki.
Dojazd do nieruchomości odbywa się Al. Olszową, następnie Ul. Świerkową odcinkiem ok 450 m w kierunku południowym, Ul. Świerkowa w pólnocnym odcinku ma nawierzchnię utwardzoną tłuczniem, dalszy poludniowy odcinek stanowiący dz. ew. nr 222/2, który jest własnością Gminy Grodzisk Mazowiecki jest nieurządzony, trudnoprzejezdny. Wyceniana nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej, którą stanowi dz. ew. nr 222/2 poprzez sięgacz stanowiący  wewnętrzną drogę dojazdową.Na tym sięgaczu posadowiony jest budynek gospodarczy usytuowany też częściowo na nieruchomości sąsiedniej tj. na dz. ew. nr 222/7. Budynek ten uniemożliwia przejazd z drogi gminnej Ul. Świerkowej do wycenianej nieruchomości. Dojazd do niej odbywa się na zasadzie zgody sąsiedzkiej poprzez dz. ew. nr 222/4-222/7 wzdłuż ich wschodnich granic. Dojazd nieurządzony, trudnoprzejezdny. Zgodnie z z Decyzją Burmistrza Grodziska Mazowieckiego nr 25/2008 z dnia 19-02-2008 r. nastąpił podział działki nr 222 na działki między innymi na dz. ew.  222/9, 222/2, podział ten  zatwierdzony został pod warunkiem, że przy zbywaniu wycenianej nieruchomości dz. ew.  nr 222/9 zostanie ustanowiona odpowiednia służebność na dz. ew. nr 222/8 do czasu rozebrania budynku gospodarczego. Służebność ta wpisana jest  w dziale I Sp wycenianej nieruchomości.


Suma oszacowania wynosi 98 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    73 875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 850,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim 
I Wydział Cywilny  przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014