Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 9416/09


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00047469/4


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  04-10-2019r. o godz.09:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul.  Kościuszki 14 w sali nr 3,     
odbędzie się druga licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika: Halina Gzula
położonej: 05-084 Leszno, Marianów  15, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00047469/4   [NKW: WA1G/00047469/4]


Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem  mieszkalnym jednorodzinnym stanowi działkę ewidencyjną nr: 67/5  o powierzchni 2665 m2 zlokalizowana w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Leszno  w obrębie 0015 Marianów , wieś Marianow 15. 
Nieruchomość położona jest przy drodze powszechnego korzystania  - droga gminna bez nadanej. nazwy.
Zgodnie z Decyzją nr 109/2009 z 18-02-2009 r wydaną przez Wójta Gminy Leszno - zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości położonej w obrębie Marianów opisanej w KW WA1G/00047469/4 stanowiącej dz. ew. 67/2 przeznaczoną na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 2 działki:
- dz. ew. 67/5 o pow 2665 m2
- dz. ew. 67/4 o pow 2472 m2
dojazd z drogi publicznej do dz. ew. 67/4 należy zapewnić przez ustanowienie służebności przejazdu i przejścia w pasie o szer 5 m wzdłuż wschodniej granicy dz. ew 67/5. 
Służebność  przejazdu i przejścia opisana powyżej nie została ustanowiona i nie jest wykonywana.


Suma oszacowania wynosi 425 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    283 866,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 580,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim 
I Wydział Cywilnyprzy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014