Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

ul. Garbarska17/1 

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 4013/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00038419/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  19-02-2020r. o godz.09:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14  w sali nr 3,     
odbędzie się druga licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużników: Iwona Teresa Wigier i Janusz Wigier
położonej: 05-870 Błonie , ul. Ks. J. Poniatowskiego  27, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00038419/3   [NKW: WA1G/00038419/3]


Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo - usługowo - mieszkalnym oraz budynkiem mieszkalnym  położona w Błoniu, obręb 0028 przy drodze powszechnego korzystania  ul. Ks. J. Poniatowskiego  27 skrzyzowanie z ul. Śląska.
Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr 95/1 o powierzchni 1091 m2.
Budynek handlowo- usługowy wg wypisu z kartoteki budynków z dnia 25-06-2018  o powierzchni zabudowy  233 m2 i 2 kondygnacjach naziemnych  - wg stanu faktycznego budynek wykorzystywany  jest częściowo na cele  handlowe, częściowo na cele usługowe, częściowo na cele mieszkalne.
Budynej jest wolnostojący, wybudowany na początku lat 2000, posiada powierzchnię użytkową 390,60 m2. Większośc pomieszczeń na parterze wykorzystywana jest na cele usługowe. Na parterze usytuowany jest sklep spożywczy oraz szkoła nauki jazdy. Piętro budynku w całości wykorzystywane jest na cele mieszkalne. 
Drugi Budynek wg wypisu z kartoteki budynków z dnia 25-06-2018 r o powierzchni zabudowy 69 m2 - wg stanu faktycznego budynek wykorzystywany  jest na cele mieszkalne. Budynek ma 1 kondygnację naziemną, posadowiony w ostrej granicy z nieruchomością sąsiednią położoną na północ od wycenianej nieruchomości. Budynek jednorodzinny, wolnostojący, wybudowany w latach 30-tych ubiegłego wieku jako budynek niemieszkalny.


Suma oszacowania wynosi 847 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    564 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 700,00 zł.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim 
I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014