Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KMP 5/10


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00070778/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  19-03-2020r. o godz. 11:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul.  Kościuszki 14
odbędzie się druga licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika: Paweł Mazur
położonej: 05-870 Błonie, Faszczyce Stare 34 A, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00070778/3   [NKW: WA1G/00070778/3]


Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, murowanym, o pow. zabudowy 79 m2, nieruchomość stanowi działkę ew. nr 23/5 z obrębu 0012 Stare Faszczyce o  pow. 843 m2.   Nieruchomość położona w miejscowości Stare Faszczyce 34 A, gmina Błonie, powiat warszawski - zachodni.
W dzile III księgi wieczystej KW WA1G/00070778/3 widnieje wpis - OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ 
NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 23/4, POLEGAJĄCA NA PRAWIE KORZYSTANIA Z TEJ DZIAŁKI W PASIE GRUNTU O SZEROKOŚCI OKOŁO 3 M PRZY GRANICY Z DZIAŁKĄ 23/4 W PUNKTACH A1, B1 I 38 OZNACZONYCH NA MAPIE NR EWIDENCYJNY 015-590/2009, SŁUŻEBNOŚĆ POLEGA RÓWNIEŻ NA PRAWIE PRZEPROWADZENIA W GRUNCIE WSZELKICH INSTALACJI DOPROWADZAJĄCYCH MEDIA, TAKICH JAK NP. ELEKTRYCZNOŚĆ, WODOCIĄG, KANALIZACJA, GAZOCIĄG, INSTALACJA TELEFONICZNA, KOSZTY URZĄDZENIA, UTRZYMANIA, KONSERWACJI DROGI, URZĄDZEŃ DROGOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ PONOSZONE BĘDĄ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI KORZYSTAJĄCYCH Z TEGO PASA GRUNTU JAK Z DROGI DOJAZDOWEJ. 
Wskazanie innej nieruchomości: WA1G / 00017748 / 5 


Suma oszacowania wynosi 287 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    191 933,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 790,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim 
I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014