Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00025682/3

KM 9785/11

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu   26-11-2020r. o godz.09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14,    


odbędzie się druga licytacja   1/2 niewydzielonej części nieruchomości 

należącej  do dłużnika: Paweł Mieczysław Połanecki

położonej: 05-807 Podkowa Leśna, Borowin 5, Podkowa Leśna,

dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00025682/3   [NKW: WA1G/00025682/3 ]

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wolnostojącym mieszkalnym jednorodzinnym o charakterze rezydencjonalnym położona w powiecie grodziskim,w miejscowości Podkowa Leśna obręb 0009, przy ul. Borowin 5. nr działki 119, powierzchnia działki 0,2507 ha tj 2507 m2.  Nieruchomość ma kształt trapezu, bokiem ok 52m przylega do ul. Borowin. W kierunku południowym nieruchomość zwęża się do szerokości  ok 22 m. Dojazd do nieruchomości odbywa się ul. Jana Pawła II do ul. Borow

Suma oszacowania wynosi 1 398 600,00zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   932 400,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 139 860,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszymKancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014