Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

Kancelaria Komornicza nr I

ul. Garbarska17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 1314/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 
3/4  NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00032139/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-08-2021r. o godz.13:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14,     


odbędzie się pierwsza licytacja  3/4 niewydzielonej części nieruchomości  
należącej  do dłużników: Małgorzata Beata Popławska i Ewelina Woźniak
położonej: 05-822 Milanówek, ul. Owczarska  2, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00032139/4   [NKW: WA1G/00032139/4]
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położona w  mieście Milanówek przy ul. Owczarskiej 2, obręb 07-01  działka ewidencyjna nr 70/2, o powierzchni 1269 m2. Lokalizacja ta odpowiada skrajnym, wschodnim rejonom Milanówka. Oznaczenie sposobu korzystania w KW i w ewidencji gruntów i budynków  - tereny mieszkaniowe. 
Dojazd do nieruchomości odbywa się drogami  powszechnego korzystania ul. Owczarską oraz ul. Konopnickiej. 
Suma oszacowania wynosi 346 575,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    259 931,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 657,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014