Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 642/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00043865/2
w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 1013(6 ) kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-08-2019 r. o godz. 12:00, 
w Kancelarii  Komorniczej Nr I Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marka  Bodeckiego, mającego siedzibę przy ul. Garbarska 17/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki


odbędzie się w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości  druga licytacja  nieruchomości gruntowej niezabudowanej    
należącej  do dłużnika: Spółdzielnia Budowy Domów "U SIEBIE"
położonej: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Władków, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00043865/2   [NKW: WA1G/00043865/2]


Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi działkę ew. nr 88/17 o pow. 2687 m2. Nieruchomość jest zlokalizowana w miejscowości Władków w gminie Grodzisk Mazowiecki, w obrębie 0032 - Władków, przy ul. Bukowej.  Dojazd do nieruchomość odbywa się ul. Platanową a następnie ul. Bukową. Obydwie ulice mają gruntową nawierzchnię utwardzoną tłuczniem kamiennym. 
Przez nieruchomość przebiega trasa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400PN 6,3 Mpa relacji Mory-Piotrków Trybunalski. oraz trasa gazociągu średniego ciśnienia o 90 PE. Lokalizacja gazociągów na wycenianej nieruchomości ogranicza sposób jej zagospodarowania i lokalizacji zabudowy. Szczególowe dane na temat stref kontrolowanych dla powyższych gazociągów zawarte są w operacie szacunkowym nieruchomości.
Nieruchomość położona w zasięgu uzbrojenia technicznego w: sieć wodociągu, sieć energetyczną oraz gaz.


Suma oszacowania wynosi 135 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2  sumy oszacowania i wynosi  67 500,00 zł.


W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.08:15 do godz.16:15 oraz przeglądać w kancelarii komornika mieszczącej się: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Garbarska  17/1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Stosownie do treści art. 1013(6) kpc w zw. z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 13 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w gotówce lub na rachunek bankowy Komornika: ING Bank Śląski S.A. 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.


Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014