Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki  

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 2521/16 


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00078155/6


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-10-2019r. o godz.09:40 w    budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 3,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika: Hanna Maria Machnikowska-Fijałkowska ob. Machnikowska
położonej: 05-085 Kampinos, Podkampinos, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00078155/6   [NKW: WA1G/00078155/6]


Nieruchomość  gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Podkampinos w  gminie Kampinos, obręb 0020 - Podkampinos, powiat Warszawski Zachodni o nr działki ewid. 64/25, powierzchnia nieruchomości wynosi 1391 m2. Nieruchomość stanowią grunty orne, klasa bonitacji RV. 
Dla przedmiotowej nieruchomościwydane zostały:
- decyzja o warunkach zabudowy nr 17/2012 z dnia 07-03-2012 r budynku mieszkalnego jednorodzinnego na fragmencie dz. ew. 64/15, wydana przez Wójta gminy Kampinos.
- decyzja o warunkach zabudowy nr 26/2015 z dnia 29-09-2015 r zmieniająca Decyzję o warunkach zabudowy nr 17/2012 z dnia 07-03-2012 r w ten sposób, że nr dz. ew. 64/15 został zastąpiony nr dz. ew. 64/25. Decyzje o warunkach zabudowy były wydane na czas nieokreślony  przez Wójta Gminy Kampinos.
Nieruchomość  posiada bezpośredni dostęp do drogi powszechnego korzystania - droga bez nazwy, którą stanowią dz. ew. 64/26; 47 położone w gminie Kampinos w obrębie 0020 - Podkampinos. 
Dz. ew. 64/26 stanowi własność gminy Kampinos. Dz. ew. 47 jest we władaniu Urzędu Gminy Kampinos. Droga powszechnego korzystania jest gruntowa.
Suma oszacowania wynosi 64 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    48 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim 
I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014