Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 1283/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00029445/8


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  03-03-2020r. o godz.09:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydzial Cywilny  mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14,     
odbędzie się pierwsza licytacja  1/3 niewydzielonej części nieruchomości  
należącej  do dłużnika: Aneta Latoszek
położonej: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Kłudno Nowe, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00029445/8   [NKW: WA1G/00029445/8]


Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Kłudno Nowe, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, obręb 0012 - Kłudno Nowe. Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej nr 150202W bez nadanej nazwy. Dojazd do nieruchomości odbywa sie drogą gminną nr 150202W o nawierzchni asfaltowej.
Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości ok 155m. Teren przeważnie płaski, w odległości  ok 195m od północnej granicy nieruchomości występuje niewielkie wzniesienie porośnięte pojedyńczymi drzewami i krzewami. Przez nieruchomość przebiega sieć melioracyjna. Nieruchomość położona w zasięgu uzbrojenia w sieć: elektryczną, gazociągową, wodociągową. Wzdłuż wschodniej granicy przebiega linia energetyczna średniego napięcia ( odcinek o długości ok 130m od północnej granicy nieruchomości na południe ).
Nieruchomość o nr działki ewidencyjnej 36 ma powierzchnię 8,65 ha.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Uchwałą nr 738/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30-05-2018 r w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki: 
przeznaczenie nieruchomości: 
MU3 - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej układów ulicowych ( linia zabudowy - 60m w głąb nieruchomości od jej północnej granicy);
R - tereny rolnicze o przewadze wysokich klas bonitacyjnych.


Suma oszacowania wynosi 232 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    174 300,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 240,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim 
I Wydział Cywilny  przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014