Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki  

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 364/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 
UDZIAŁU 1/2 NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00067219/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-03-2020r. o godz.10:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości  
należącej  do dłużnika: Piotr Jerzy Pośnik
położonej: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Królewska,  róg Brzozowej, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00067219/3   [NKW: WA1G/00067219/3]


Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Grodzisku Mazowieckim, obręb 48, przy ul Królewskiej  róg Brzozowej, lokalizacja ta odpowiada skrajnym wschodnim rejonom miasta, nr działki ewidencyjnej 18/2, powierzchnia działki 0,2405 ha  tj. 2405 m2.
Dojazd do nieruchomości odbywa się głównym traktem komunikacyjnym miasta tj ul. Królewską. Wjazd na nieruchomość odbywa sie z ul. Brzozowej.
Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do prostokata o szerokości ok. 40m.
Przez centralne rejony nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 110kV.
Przy zachodniej granicy nieruchomości przebiegają napowietrzne linie energetyczne niskiego napięcia 0,4kV oraz średniego napięcia 15kV. Posadowione są słupy energetyczne.
Zachodni bok ogrodzenia nieruchomnosci przesunięty jest na wschód od granicy działki, przez co teren ogrodzony nie obejmuje słupów linii energetycznej średniego napięcia. 
Lokalizacja infrastruktury elektroenergetycznej  na wycenianej nieruchomości ogranicza sposób jej zagospodarowania i lokalizacji zabudowy. Szczególowe dane na ten  temat zawarte są w operacie szacunkowym nieruchomości.
Ok. 40 m na wschód od wycenianej nieruchomosci przepływa rzeka Rokitnica.  Teren bezpośredniego zagrożenia powodzią, teren występowania gruntów nienośnych.
Zgodnie z Uchwałą nr 678/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 lipca 2010 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki jednostka D - przeznaczenie nieruchomości: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi, rzemiosło D290U/UC.
Suma oszacowania wynosi 319 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    239 887,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 985,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w   Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny 319przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014