Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

Kancelaria Komornicza nr 1

ul. Garbarska 17/1 

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 1796/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00070990/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-03-2020r. o godz.09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 3,     
odbędzie się druga licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika: Ambinet Signs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
położonej: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. A. Frycza Modrzewskiego, Grodzisk Mazowiecki, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00070990/5   [NKW: WA1G/00070990/5]


Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Grodzisku Mazowieckim, obręb 48, przy ul. A. Frycza Modrzewskiego, o powierzchni 1915 m2, działka ewidencyjna nr 14/5. Lokalizacja ta odpowiada skrajnym, wschodnim rejonom miasta.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi powszechnego korzystania ul. A. Frycza Modrzewskiego. Ul. A. Frycza Modrzewskiego stanowi własność miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, ulica ta jest nieprzejezdna, nieurządzona i porastają ją samosiejki drzew i krzewów.
Nieruchomośc położona jest w drugiej lini zabudowy od ul. Królewskiej. Ok. 250 m na wschód od wycenianej nieruchomości przepływa rzeka Rokitnica.
Dojazd do ul. Królewskiej odbywa się poprzez ulice: A. Frycza Modrzewskiego, Piastów i Brzozową ( drogi powszechnego korzystania ).
Przeznaczenie nieruchomości: 
D 277-U/UC - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi, rzemiosło
D 276-KD-D - obsługa komunikacji drogowej, drogi dojazdowe ( 5m w głąb nieruchomości wzdłuż zachodniej granicy; ok. 225 m2 powierzchni nieruchomości ).


Suma oszacowania wynosi  877 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    584 733,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  87 710,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim 
I Wydział Cywilny  przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014