Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki Kancelaria Komornicza nr I

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 589/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00063644/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  05-05-2020r. o godz.10:15 w  budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 1,  
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika: Paweł Mieczysław Połanecki
położonej: 05-085 Kampinos, Strojec, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00063644/3   [NKW: WA1G/00063644/3]


Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w powiecie Warszawskim Zachodnim w gminie Kampinos, w miejscowości Strojec, obręb 0024 - Strojec, nr działki ewidecyjnej 98, o powierzchni 0,50 ha, tj. 5000 m2. Lokalizacja odpowiada południowo - wschodnim rejonom miejscowości. 
Rodzaj użytku i klasa bonitacji: RIVa - 0,29 ha, RIVb - 0,07 ha, RV - 0,14 ha
Nieruchomość położona przy asfaltowej  drodze powiatowej nr 3805W - droga bez nadanej nazwy.
Południową granicę nieruchomości stanowi rów mielioracyjny.
Nieruchomość oddalona o około 1,5 km od Kampinoskiego Parku Narodowego.
Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości ok 18 m. Teren płaski.
Nieruchomość położona w zasięgu uzbrojenia w wodociąg i energię elektryczną. Przez północne, centrale rejony nieruchomości prostopadle do północnej granicy nieruchomości ( ok 33 m w głąb nieruchomości ) oraz równolegle do północnej granicy nieruchomości ( w odległości ok 2m - 3m od granicy nieruchomości) przebiegają linie wodociągowe.


Suma oszacowania wynosi 153 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    115 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 380,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim 
I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014