Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 2658/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00037678/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-10-2019r. o godz.09:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 3,     
odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego   
należącego  do dłużnika: Anna Radziszewska
położonego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Sadowa 12/15, 
dla którego  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00037678/9   [NKW: WA1G/00037678/9]


Nieruchomość lokalowa nr 15 przeznaczona jest na cele mieszkalne. Z  prawem własności lokalu związany jest:
- udział 4700/78600 w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo współużytkowania wieczystego dz. ew. 52/4 o pow 371 m2 położonej w Grodzisku Mazowieckim w obrębie 41 oraz części budynku i urządzenia, które nie slużą wyłacznie do użytku właścicieli lokali. Dz. ew 52/4stanowi teren pod budynkiem. Dla nieruchomości współnej Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA1G/00028295/4
- udział 1/88 w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo współużytkowania wieczystego dz. ew. 52/8 o pow 5330 m2 położonej w Grodzisku Mazowieckim w obrębie 41 oraz części budynku i urządzenia, które nie slużą wyłacznie do użytku właścicieli lokali. Dz. ew 52/8 stanowi teren osiedla mieszkaniowego ( poza działkami, które zabudowane zostały budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi ). Dla nieruchomości współnej Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WA1G/00033034/5
- prawo do korzystania z pomieszczenia gospodarczego usytuowanego w podpiwniczeniu budynku na zasadach korzystania z części wspólnej nieruchomości
- prawo do korzystania  z balkonu przyległego do wycenianego lokalu na zasadach korzystania z częsci wspólnej nieruchomości


Suma oszacowania wynosi 202 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    151 875,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 250,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim 
I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014