Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00051889/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  08-11-2019r. o godz.14:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 1,     odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego   
należącego  do dłużnika: Krzysztof  Cejmer 
położonego: 05-870 Błonie, ul. Narutowicza 24/50, 
dla którego  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00051889/5   [NKW: WA1G/00051889/5]


Nieruchomość lokalowa nr 50 przeznaczona na cele mieszkalne usytuowana w budynku wielorodzinnym położonym w Błoniu przy ul. Narutowicza 24. 
Lokal usytuowany jest na 2 piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą powszechnego korzystania ulicą Narutowicza o nawierzchni asfaltowej. Na powierzchnię uzytkową wynoszącą 40,93 m2 składają się: kuchnia, pokój, łazienka, hall z garderobą. Lokal jednostronny, okna wychodzą na zachód. Kuchnia widna.
Wraz z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział 4093/360773 w nieruchomości współnej, którą stanowi prawo współwłasności nieruchomości gruntowej, którą stanowią dz. ew. 27/3, 27/4 położone w miescie Błonie, w obrębie nr 0014 przy ul. Narutowicza 24 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku wlasności lokali.Dla nieruchomości współnej  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00018788/4


Suma oszacowania wynosi 197 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    147 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim 
I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014