Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki  

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki  


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00049089/0
KM 5703/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2019 r. o godz. 09:00  w  budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 1,


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika: Marian Józef Polit
położonej: 05-083 Zaborów, ul. Południowa 1/5, Zaborów , 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00049089/0   [NKW: WA1G/00049089/0]


Nieruchomość lokalowa nr 5 przeznaczona na cele mieszkalne usytowana jest w budynku wielorodzinnym, mieszkalnym  położonym w miejscowości Zaborów przy ul. Południowej 1 na działce ew. 430/10 obręb Zaborów. Lokal ma powierzchnię użytkową wynoszącą 44,20 m2. 
W dziale III    księgi wieczystej WA1G/00049089/0  wpisane jest OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA MIESZKANIA NA RZECZ WŁADYSŁAWA I WŁODZISŁAWY MAŁŻ. POLIT, POLEGAJĄCA NA KORZYSTANIU PRZEZ UPRAWNIONYCH Z CAŁEGO LOKALU MIESZKALNEGO - ZGODNIE Z PARAGRAFEM 5 UMOWY Z DNIA 4.04.2001 R. REP. A NR 909/2001 R. SPORZĄDZONEJ PRZEZ NOTARIUSZA JAROSŁAWA MAKIJEWSKIEGO W KANCELARII W BŁONIU I NA WNIOSEK Z DNIA 19.02.03 R. G. 9.00 DZ KW 796/03 (1529/01). WPISANO DNIA 12 MARCA 2003 R. (Wg oświadczenia Włodzisławy Polit -  Władysław Polit zmarł ).
Wraz z prawem własności nieruchomości lokalowej związanyy jest udział 1/6 w nieruchomości wspólnej, którą  stanowi prawo współwłasności dz. ew. 430/10 o pow 4071 m2, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Suma oszacowania wynosi 67 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   50 325,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6710,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim 
I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014