Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 5938/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00050081/4


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-12-2019r. o godz.13:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 3,     
odbędzie się druga licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika: Marek Jarosław Marciszek
położonej: 05-084 Leszno, ul. Czarna Droga 29A, Grądki, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00050081/4   [NKW: WA1G/00050081/4]


Nieruchomość gruntowa zabudowana czterema budynkami niemieszkalnymi położona w powiecie warszawskim zachodnim w gminie Leszno, obręb 0006 Grądki, w miejscowości Grądki przy ul. Czarna Droga 29 A. Działka ma powierzchnię 4,68 ha o nr ewidencyjnym  39/2.
Nieruchomość od północy położona jest przy drodze powiatowej; ul Czarna Droga, natomiast  od  południa przy drodze gminnej bez nadanej nazwy.
Nieruchomość w odległości ok 80 m od północnej granicy nieruchomości przecina rów melioracyjny. W centralnej części nad rowem melioracyjnym wykonany mostek betonowy. Mostek uległ częściowemu zniszczeniu.
 Nieruchomość w odległości ok 120 m od północnej granicy przecina napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 220 kV. 
Strefy wokół linii i urządzeń elektroenergetycznych:  Dla linii elektroenergetycznej 220 kV  ustala się szerokość tzw. pasów technologicznych - 25 m w każdą stronę od osi lini. W pasie tym Studium ustala ograniczenia dotyczące uzytkowania tego terenu:
- zakaz realizacji budynków mieszkalnych oraz obiektow budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi. Warunki lokalizacji obiektów budowlanych nieprzeznaczonych na pobyt ludzi muszą uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych.
- lokalizacja obiektów budowlanych zawierających materialy niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem w pobliżu linii  elektroenergetycznej powinna uwzgledniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normachdotyczących projektowania linii elektroenergetycznych.
- zakazuje się tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinnosci wysokiej pod linią i w odległości 5,5 m dla linii 220 kV od rzutu pozionego skrajnego przewodu fazowego ( w świetle koron )


Suma oszacowania wynosi 905 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    603 733,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny  przy ul. Kościuszki 14    odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014