Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

Kancelaria Komornicza nr I

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 1260/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00052233/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  30-03-2023 r. o godz.11:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 2,     


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika: PIOTR PIORUN
położonej: 05-085 Kampinos, Wola Pasikońska 55, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00052233/9   [NKW: WA1G/00052233/9]
Nieruchomość gruntowa rolna  zabudowana budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami niemieszkalnymi.
Nieruchomość położona w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Kampinos, w miejscowości Wola Pasikońska,  obręb 0029 - Wola Pasikońska, punkt adresowy Wola Pasikońska 55. 
Wschodnią granicę nieruchomości stanowi koryto niewielkiej rzeki. 
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 6,8627ha tj. 68 627m2.
Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym obowiązującycm miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/121/08 Rady Gminy Kampinos przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem R - Teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Nieruchomość z KW WA1G/00052233/9 nie jest uprawiana rolniczo.
Nieruchomość składa się z następujących działek ewidencyjnych: nr 30/7, nr 30/9, nr 30/10, nr 30/11.
Do przedmiotowych działek ewidencyjnych odnoszą się następujące warunki zagospodarowania:
- działki ewidencyjne znajdują się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego,
- przez dz. ew. 30/11 w relacji wschód - zachód przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu 400kV ( strefa ochronna - pasy terenu o orientacyjnej szerokości 43m licząc od osi linii w każdą stronę ),
- przez dz. ew. 30/11 w relacji wschód - zachód przebiega ropociąg produktów naftowych,
-przez część dz. ew. 30/11 przebiega korytarz ekologiczny łączący Kampinoski Park Narodowy z obszatem Natura 2000 - Uroczysko Maszynka,
- część dz. ew. 30/11 zlokalizowana jest na terenie Skarpy Błońskiej,
- na dz. ew. 30/7, 30/10, 30/9 znajduje się stanowisko archeologiczne nr 56-60/7.
Suma oszacowania wynosi 1 062 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    797 100,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 106 280,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014