Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

Kancelaria Komornicza nr I

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 572/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00005762/2


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-10-2023r. o godz.11:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14,  
  
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika: Marcin Jerzy Dzierżyński
położonej: 05-822 Milanówek, ul. Parkowa 3, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00005762/2   [NKW: WA1G/00005762/2].


Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem niemieszkalnym położona w powiecie grodziskim, w mieście  Milanówek, obręb 05-13, przy ulicy Parkowej 3, w rejonie skrzyżowania z ulicą Zygmunta Krasińskiego. Lokalizacja ta odpowiada centralnym, północnym rejonom Milanówka. Nieruchomość stanowi działka ewidencyjna nr 146 o powierzchni 1391m2. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą powszechnego korzystania  - ulicą Parkową. Wjazd na nieruchomość zlokalizowany jest od ulicy Parkowej. 
Zgodnie z Uchwałą Nr 201/LVIII/98 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 1998 r w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochrony konserwatorskiej w Milanówku - w/w nieruchomość położona jest w strefie II ochrony konserwatorskiej miasta. Podstawową funkcją terenu objętego planem jest wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa indywidualna.


Suma oszacowania wynosi 1 818 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    1 363 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 181 800,00zł. 
Rękojmia powinna być złożona w  książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA  47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014