Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

Kancelaria Komornicza nr I

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 3973/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00074427/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  17-10-2023 r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14,  sala 1  


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika: Breviter Nieruchomości Spółka zo.o. 
położonej: 05-825 Książenice, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00074427/6


 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w gminie Grodzisk Mazowiecki, w miejscowości Książenice, obręb 00-19 - Książenice, rejon ulic: Mazowieckiej, Sadowej, Owocowej, nieruchomość położona w południowo - wschodnich pośrednich rejonach miejscowości, około 230m na północ od ul. Mazowieckiej.
Powierzchnia działki wynosi 2,7050ha tj. 27050m2, nr działki ewidencyjnej 142/7.
Na rzecz każdoczesnego właściciela przedmiotowej nieruchomości ustanowiona została nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia mediów przez nieruchomość, która stanowi dz. ew. 141/17 położona w gminie Grodzisk Mazowiecki, w obrębie 0019- Książenice ( KW WA1G/00074426/9).
Dz.ew. 141/17 stanowi fragment wewnętrznej drogi dojazdowej zapewniającej dostęp do ulicy Mazowieckiej. Południowo - zachodni róg wycenianej nieruchomości styka się z północno - wschodnim rogiem dz. ew. 141/17, jednakże nie istnieje mozliwość zorganizowania wjazdu na wycenianą nieruchomość. Wewnętrzna droga dojazdowa nie jest urządzona. Wjazd mógłby odbywać się poprzez nieruchomość, którą stanowi dz. ew. 142/8 położona  w gminie Grodzisk Mazowiecki, w obrębie 0019- Książenice ( KW WA1G/00074428/3). Dz.ew. 142/8 stanowi fragment wewnętrznej drogi dojazdowej. Na dz. ew. 142/8 nie została ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego wlaściciela wycenianej nieruchomości. 
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała nr 337/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 22 maja 2012 r w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki" - przeznaczenie nieruchomości to MU.2. - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej podmiejskiej.
Suma oszacowania wynosi 696 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    522 225,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 630,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydzial Cywilny przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014