Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

Kancelaria Komornicza nr I

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

KM 3973/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  WA1G/00079442/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  17-10-2023 r. o godz.09:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14,  sala 1        


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika: Breviter Nieruchomości Spółka zo.o. 
położonej: 05-825 Książenice, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00079442/2  


Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w gminie Grodzisk Mazowiecki, w miejscowości Książenice, obręb 00-19 - Książenice, rejon ulic: Mazowieckiej, Sadowej, Owocowej, nieruchomość położona w południowo - wschodnich pośrednich rejonach miejscowości, około 80m na północ od ul. Mazowieckiej.
Powierzchnia działki wynosi 1145m2, nr działki ewidencyjnej 142/13.
Przedmiotowa nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Na rzecz każdoczesnego właściciela wycenianej nieruchomości ustanowiona została nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia mediów przez nieruchomość, która stanowi dz. ew. 141/17 położona w gminie Grodzisk Mazowiecki, w obrębie 0019- Książenice ( KW WA1G/00074426/9). Wewnętrzna droga dojazdowa nie została urządzona.
Wyceniana nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do wewnętrznej drogi dojazdowej, którą stanowi dz. ew. 141/17. Wycenianą nieruchomość oddziela od wewnetrznej drogi dojazdowej nieruchomość, którą stanowi dz. ew. 141/20 położona w gminie Grodzisk Mazowiecki, w obrębie 0019 - Książenice ( KW WA1G/00006449/9 ). Na dz. ew. 141/20 nie została ustanowiona służeność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela wycenianej nieruchomości. 


UWAGA:
W dziale I -  Spis Praw - księgi wieczystej wycenianej nieruchomości nie został dokonany wpis dotyczący służebności gruntowej ustanowionej na rzecz każdoczesnego właściciela m.in. wycenianej nieruchomości, polegającej na prawie przejazdu i przechodu oraz przeprowadzania mediów przez nieruchomość, którą stanowi dz. ew. 141/17 położona w gminie Grodzisk Mazowiecki, w obrębie 0019 - Książenice.
Dla nieruchomości, którą stanowi dz. ew. 141/17 prowadzona jest księga wieczysta nr WA1G/00074426/9, 
w dziale III tej księgi widnieje wpis dotyczący wyżej opisanej służebności gruntowej. Treść wpisu brzmi:
"służebność gruntowa nieodpłatna i na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela działek ewidencyjnych o nr: 142/7, 142/9, 142/10, 142/11, 142/12, 142/13, 142/14 oraz 142/15, polegająca na prawie
przejazdu i przechodu oraz przeprowadzania mediów ( w szczególności prądu, gazu, wody, sieci kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej ), w tym wybudowania stosownych urządzeń infrastruktury technicznej". Przedmiot wykonania : działka ewid. nr 141/17.
Uchwała nr 150/2003  Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 września 2003 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice - przeznaczenie nieruchomości to MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
Suma oszacowania wynosi 71 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    53 550,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 140,00zł. 


Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów


Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014