Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

Kancelaria Komornicza nr I

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 3973/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00074428/3 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  17-10-2023 r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14,  sala 1 


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  drogowej 
należącej  do dłużnika: Breviter Nieruchomości Spółka zo.o. 
położonej: 05-825 Książenice, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00074428/3.


Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowi dz. ew. nr 142/8 o powierzchni 226 m2, zlokalizowana w gminie Grodzisk Mazowiecki, w obrębie 0019 Książenice. Nieruchomość stanowi fragment wewnętrznej drogi dojazdowej dz ew. 141/17 z ul. Mazowieckiej, do nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Nieruchomość oddalona jest od ul. Mazowieckiej o 150 m na północny - wschód. Nieruchomość położona jest we wschodnich pośrednich rejonach miejscowości Książenice, lokalizacjja w rejonie ulic Mazowiecki8ej, Sadowej i Owocowej.


W dziale  III księgi wieczystej widnieje wpis:
OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE ZWIĄZANE Z INNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ 
SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA NIEODPŁATNA I NA CZAS NIEOZNACZONY NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH O NR.: 141/9, 141/10, 141/11, 141/12, 141/13, 141/14, 141/15, 141/16, 141/18, 141/19, 141/20, 141/21 ORAZ 141/22 POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU ORAZ PRZEPROWADZENIA MEDIÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI PRĄDU, GAZU, WODY, SIECI KANALIZACYJNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ), W TYM WYBUDOWANIA STOSOWNYCH URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. Przedmiot wykonywania - DZIAŁKA EWID. NR 142/8 
Wskazania innej nieruchomości - nieruchomość władnąca - WA1G / 00006449 / 9 
Wskazania innej nieruchomości - nieruchomość władnąca - WA1G / 00081086 / 5


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 150/2003 z dnia 24-09-2003 r w sprawie uychwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice, wyceniana nieruchomość polożona jest na terenie oznaczonym symbolem MU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Suma oszacowania wynosi 2 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     1725,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 230,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów


Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014