Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

Kancelaria Komornicza nr I

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 1171/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00071656/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  19-10-2023 r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14,  


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika: Łukasz Szulecki
położonej: 05-870 Błonie, Dębówka, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00071656/9   [NKW: WA1G/00071656/9]


Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Dębówka, w gminie Błonie, obręb 0010 Dębówka o powierzchni 800m2 i nr ewidencyjnym działki: 20/4, w drugiej linii zabudowy od drogi powszechnego korzystania bez nadanej nazwy.


Dostęp nieruchomości objętej nr KW WA1G/00071656/9 do drogi powszechnego korzystania  
( drogi bez nadanej nazwy ) odbywa się poprzez wewnętrzną drogę dojazdową, którą stanowią dz. ew. 20/2 i 20/6  położone w gminie Błonie w obrębie 0010 Dębówka. Wewnętrzna droga dojazdowa  nie została urządzona.
Właściciel nieruchomości objętej nr KW WA1G/00071656/9 posiada udział wynoszący 1/8 części prawa współwłasności wewnętrznej drogi dojazdowej, którą stanowią dz. ew. 20/2 i 20/6, dla których Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi oddzielną księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00071658/3.


Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała nr XIII/71/11 Rady Mejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2011 r w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie - nieruchomość położona jest na terenie:
- oznaczonym symbolem MRU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i usługowa
- wymagającym zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
W styczniu 2011 r Burmistrz Miasta i Gminy Błonie wydał Decyzję nr 285/R-G/2010 dotyczącą budowy czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. ew. 20 położonej w gminie Błonie w obręcie 0010 Dębówka. W dniu 14-12-2011 r z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Błonie wydana została Decyzja nr 111/2011 zatwierdzająca podział dz. ew. 20. Z podziału dz. ew. 20 powstała m.in. dz. ew. 20/4 stanowiąca przedmiotową nieruchomość.


Suma oszacowania wynosi 101 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    75 825,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 110,00zł. 
Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014