Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

Kancelaria Komornicza nr I

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 1171/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 


UDZIAŁU  1/8  NIERUCHOMOŚCI  DROGOWEJ


nr KW WA1G/00071658/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  19-10-2023 r. o godz.09:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14,         


odbędzie się pierwsza licytacja  1/8 niewydzielonej części nieruchomości  
należącej  do dłużnika: Łukasz Szulecki
położonej: 05-870 Błonie, Dębówka, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00071658/3   [NKW: WA1G/00071658/3]


Nieruchomość gruntowa niezabudowana - wewnętrzna droga dojazdowa - położona w miejscowości Dębówka, w gminie Błonie, obręb 0010 Dębówka. Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych o numerach:20/2  o powierzchni 802m2 i  20/6 o powierzchni 120m2. Łączna powierzchnia działek ewidencyjnych wynosi 922m2.
Kształt nieruchomości regularny zbliżony do litery L. Część nieruchomości, którą stanowi dz. ew. 20/2 posiada szerokość 8m oraz długość ok 100m.  Część nieruchomości, którą stanowi dz. ew. 20/6 posiada szerokość ok 4m oraz długość ok 32m. 
Dz. ew. 20/6 położona jest prostopadle w stosunku do dz. ew. 20/2 oraz równolegle w stosunku do drogi powszechnego korzystania  ( drogi bez nadanej nazwy ). Dz. ew. 20/6 została utwardzona płytami betonowymi i stanowi część ciągu pieszego  ( chodnika ). Wewnętrzna droga dojazdowa nie została urządzona.
Nieruchomość drogowa objęta nr KW WA1G/00071658/3 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do nieruchomości dłużnika objętej nr  KW WA1G/00071656/9.


Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała nr XIII/71/11 Rady Mejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2011 r w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie - nieruchomość położona jest na terenie:
- oznaczonym symbolem MRU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i usługowa
- wymagającym zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.


Suma oszacowania wynosi 3 475,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    2 606,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 347,50zł. 
Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014