Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

Kancelaria Komornicza nr I

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 288/21


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00066161/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  04-10-2023 r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14,     
odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego   
należącego  do dłużnika: Elżbieta Wrażeń 
położonego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Okulickiego  19 b/12, 
dla którego  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00066161/4   [NKW: WA1G/00066161/4]


Nieruchomość lokalowa nr 12 przeznaczona na cele mieszkalne położona w mieście Grodzisk Mazowiecki przy ulicy Gen. L. Okulickiego 19b. Powierzchnia użytkowa lokalu: 60,80m2. Na powierzchnię składają się: pokój 11,5m2, pokój dzienny 22,6m2, łazienka 4,9m2, hol 7,4m2, kuchnia 10,3m2, garderoba 4,1m2. Wejście do wszystkich pomieszczeń odbywa się z holu. Lokal położony na 1 piętrze tj. 2 kondygnacji naziemnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Do lokalu od strony południowego wschodu przylega loggia. Lokal nie jest wyposażony w instalację gazową.
Pomieszczenia przynależne do lokalu to: 2 komórki lokatorskie o nr 1 i 2 i łącznej powierzchni 7,40m2 usytuowane w kondygnacji -1 budynku wielorodzinnego.


Suma oszacowania wynosi 608 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    456 150,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 820,00zł. 
Rękojmia powinna być złożona w  książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA  47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Kancelaria Komornika Sądowego Marka Bodeckiego © 2014